September 8th, 2008

the-gi het-gi gi-het(heat) get-hi hit-eg

A Paul, Oh 'Gs D Sigh Pull

Ū R fun Ē Ē nuf 4 Ǧ, Y wood Ū 4get, 4give... 4tune 1A 4t.

-Sleepurrs may aireyes and learn that the way we speak is metamorphosing, Babble on. Babylon.

I don't wanna run awāy no more
I don yt wā nn ār u n aw āy n ōm ō rē

since I saw U I was U
sin ce Is a wU I wā s U

I gāve U coaled shoaled errrr
I gā veU c ō al ēd sho al ēd er rrr

knēē, elbōw, push and shiva
kn ēēēl b ow pus hand shi va

sō shy walked hō aum, ēt aum, z aum
sōs hywal kēd hōau met a umza um

tāilored manned ō red tāil den
ta il ō red man ned or ed t āil dē n

I'm afrāid of U, U'r ami.
I ma frā i do fUUr ami.... look again lō ōk a gā in.

spēaking with U is tēase āpril
māy oui four fit four ā ū n i verse
mā yo ū i fō ūr fit fō ūr aun ive rse

iv 4 DRY YDR YRD DYR RYD
4 4 dry wyder wyred dēar ryde.

ass king.

fāced with myself as a lover
fāce d wit hm ys el fas al ō ver

asked bi God for an ērection
as kē d big ō d fō ran ere ct i on

bē gāy, bē bi hē tells mē
bēg āy bebi hēt ēl ēls mē

unlearn het, drō bi-āses?
un le ār n het d rō bi as ēs

butt, ā tract, hōly!
bu tt at r act thō ly

how sit gō in?
Gods word is sō sexūal.
God swor dis sō sex ū al
G od sword i ssō se x ū al